Vedtægter

Vedtægter for Ølgod Idrætsforening
(Stiftet 13. april 1915)

Navn

Foreningens navn er Ølgod Idrætsforening (ØIF), den er hjemmehørende i Ølgod Kommune.

Formål

Foreningens formål er med grundlag i det frivillige foreningsarbejde at drive idræts- og fritidsaktiviteter.

Herudover kan foreningen drive anden virksomhed med henblik på at skabe indtægter til foreningen.

Hovedbestyrelsen fastsætter aktiviteterne, der på vedtagelsestidspunktet omfatter : Badminton, fodbold, håndbold, orienteringsløb og volleyball.

Medlemskreds

Som aktive A-medlemmer kan optages personer, der ønsker at deltage i foreningens sportslige aktiviteter, og som har indbetalt det fastsatte årlige kontingent for indeværende sæson.

Som aktive B-medlemmer kan optages personer, som på anden måde end den rent sportslige ønsker at deltage i foreningens aktiviteter, og som har indbetalt det fastsatte årlige kontingent.

Som passive medlemmer kan optages personer, erhvervsvirksomheder og interesseorganisationer, der ønsker at støtte foreningen.

Hovedbestyrelsen kan udelukke et medlem, såfremt den finder grund hertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

Generalforsamling

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i første kvartal og indkaldes med 14 dages varsel med annonce i Ølgod Ugeblad eller gennem andet medie, der er almindeligt tilgængeligt for foreningens medlemmer.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter :
a) Valg af dirigent.
b) Hovedbestyrelsens beretning.
c) Forlæggelse af regnskab og budget.
d) Behandling af forslag fra bestyrelse og medlemmer.
e) Fastsættelse af kontingent for aktive B-medlemmer.
f) Valg af forretningsudvalg og 1 suppleant til forretningsudvalget.
g) Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
h) Evt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag fremlægges til gennemsyn senest 2 dage før generalforsamlingen i foreningens klubhus og Ølgod Hallerne.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 25 af foreningens aktive medlemmer stiller skriftligt krav herom til bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at krav herom er modtaget, og indvarsles som ved ordinær generalforsamling. På generalforsamlingen har kun aktive medlemmer (A og B medlemmer), der er fyldt 16 år, samt bestyrelsesmedlemmer stemmeret. Stemmeretten kan overdrages til et andet aktivt medlem eller til et bestyrelsesmedlem ved skriftlig fuldmagt, dog således at en stemmeberettiget person højest kan afgive 2 stemmer. Vedtagelse på generalforsamlingen kræver almindeligt flertal, dog kræver vedtægtsændringer mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Valgbare til bestyrelsen er personer, der er fyldt 16 år og ikke er udelukket af foreningen.

De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger føres til referat, der underskrives af de tilstedeværende afgående og nyvalgte bestyrelsesmedlemmer.

Hovedbestyrelse og forretningsudvalg
Foreningens daglige ledelse varetages af et forretningsudvalg (FU) på 5 personer, der vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen og således, at der hvert år er mindst 1 FU-medlem på valg. Antallet af FU-medlemmer fastsættes af forretningsudvalget. Forretningsudvalget konstituerer sig selv. Foreningen ledes af en hovedbestyrelse, der består i forretningsudvalget
samt en repræsentant for hver af foreningens afdelinger, valgt af de stemmeberettigede medlemmer. Foreningen tegnes af formanden. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån tegnes foreningen dog af den samlede hovedbestyrelse. Vedtagelse i hovedbestyrelsen kræver almindeligt flertal. Vedtagne beslutninger føres til referat, der godkendes på følgende hovedbestyrelsesmøde, og tilstilles en repræsentant for hver af foreningens afdelinger.

Hæftelse

For de af foreningens indgåede forpligtelser hæfter alene foreningens formue, og foreningens bestyrelse eller medlemmer hæfter således ikke personligt.

Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse for foreningen udover kontigentforpligtigelsen.
Foreningens medlemmer har ikke krav på en del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

Budget, regnskab, revision og formueforhold.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret, og til generalforsamlingen skal foreligge et budget for det kommende år samt et af revisorerne godkendt regnskab.

Årsregnskabet skal opgøres i henhold til god regnskabsskik og i overensstemmelse med de til enhver tid gældende krav i lovgivningen

Foreningens midler skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut med undtagelse af den nødvendige kassebeholdning.

Opløsning

Til beslutning om opløsning af foreningen kræves mindst 2/3 af de afgivne stemmer på 2 efter hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger.

Generalforsamlingen træffer afgørelse om foreningens eventuelle formue m.m., der anvendes til almennyttige formål indenfor folkeoplysningslovens område og bestyrelsen træder først tilbage, når den trufne afgørelse er udført.

Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 24. marts 2004.