Vedtægter for ØIF´s Venner 

§ 1 Foreningens navn er “ØIF`s Venner”. 

§ 2 Foreningens formål er ved udlejning af telte eller på anden måde at virke til støtte for ØIF. 

§ 3 Foreningens hjemsted er Ølgod og dens adresse er formandens. 

§ 4 Som medlem optages enhver myndig personer, som ønsker at støtte ØIF eller har tilknytning til ØIF og der overfor kassereren ønsker medlemskab og betaler det af generalforsamlingen fastsatte indmeldelsesgebyr. 

stk. 2 Indmeldelsesgebyr og kontingent fastsættes på generalforsamling 

stk. 3   Udmeldelse skal ske til foreningens formand senest 1 måned før ordinær generalforsamling. Ved udmeldelse fortabes indmeldelsesgebyret. 

§ 5 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes i januar kvartal og indkaldes ved

annoncering i Ølgod Ugeblad med 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden. 

stk. 3 Forslag til ordinær generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde

senest 8 dage før generalforsamlingen. 

 stk. 4 Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpel stemmeflerhed og ved personligt fremmøde, dog kræver vedtægtsændringer 2/3 majoritet af de afgivne stemmer.

Såfremt 1 medlem ønsker det, skal afstemning foregå skriftligt.

Bestyrelsesvalg foregår altid skriftligt. 

stk. 5 Til foreningens ophævelse kræves én i dette øjemed indkaldt generalforsamling. Vedtagelse kan kun ske med 3/4 majoritet af de afgivne stemmer. 

stk. 6 Ophæves foreningen skal midlerne - efter eventuel gæld er dækket – uddeles til Ø. I. F. 

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller på begæring af halvdelen af foreningens medlemmer. 

  stk. 2 Indkaldelsen skal være med motiveret dagsorden og med 14 dages varsel.

§ 7 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

                 1.  Valg af dirigent.

                 2.  Formandens beretning.

                 3.  Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse.

                 4.  Godkendelse af næste års kontingent og indmeldelsesgebyr

                 5.  Valg af bestyrelse og to suppleanter

                 6.  Valg af 2 revisorer.

                 7.  Behandling af indkomne forslag.

                 8.  Eventuelt. 

§ 8 Bestyrelsen består af 5 medlemmer valgt af generalforsamlingen. Alle personvalg gælder for 2 år ad gangen, skiftevis 2 og 3. Suppleantvalg er 1-årige.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.                                           

stk. 2 Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, indtræde suppleanten i hans sted. 

stk. 3   Bestyrelsesmøder afholdes, når det skønnes nødvendigt, som regel på formandens initiativ. Står stemmerne ved afstemningen lige, er formandens stemme afgørende. 

stk. 4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er tilstede.

  stk. 5 Bestyrelsen tegnes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden, begge i forbindelse med yderligere 1 bestyrelsesmedlem. 

 stk. 6 Ved køb, salg eller pantsætning tegnes foreningen dog af den samlede 

 stk. 7  Foreningen hæfter alene med sin formue. 

§ 9 Foreningens regnskabsår er 1/1. til 31/12. 

stk. 2 Driftsregnskab og status forelægges, forsynet med påtegning af revisor, den ordinære generalforsamling til godkendelse. 

 

Ølgod, den 20. september 1978 og med ændringer den 6. juli 1996

og senest på ordinær generalforsamling den 11. februar 2005 

Karl Emil Pedersen                                                        Ivan Hansen                                             Jens Grønlund 

Arne Laugesen                                                               Mogens Meldgård